ขอแสดงความยินดี กับ “คุณประภาพร ลิขสิทธิ์” นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน วาระปี พ. ศ.2566-2568

แท็กที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 14 มีนาคม 2566 ณ ห้อง Silk 1-4 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค กรุงเทพฯ สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (THAIFA) จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน วาระปี พ.ศ.2566-2568  ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้รับการสนับสนุนเข้าร่วมประชุมจากสมาชิกสมาคมฯ เป็นอย่างดี ทำให้การดำเนินการเลือกคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดใหม่ บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ โดยได้รับเกียรติจาก นายวิทยา ชาญพานิชย์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ เป็นประธานกรรมการการเลือกตั้งในครั้งนี้

 

นายฐิติ ยศอนันตกุล นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (THAIFA) วาระปี พ.ศ. 2564 – 2566 ได้แถลงผลงานสมาคมฯ ในวาระปี พ.ศ.2564-2566 ที่ผ่านมา ให้กับสมาชิกสมาคมฯ ได้ทราบ พร้อมกล่าวขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของทางสมาคมฯ และกล่าวขอบคุณคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ทุกท่านที่เสียสละมาทำงานให้กับสมาคมฯ ในตลอดวาระที่ผ่านมา
จากนั้น นางกีรตินันต์ อัครเรศวิมาน อุปนายกฝ่ายการเงิน ได้แถลงงบการเงินของสมาคมฯ ตั้งแต่ปี 2560 – 2565 ให้สมาชิกฯ ทราบ และขอการรับรองงบการเงินจากสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม

การเลือกตั้งนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคมตัวแทนประกันชีวิตที่ปรึกษาการเงิน ชุดใหม่ วาระปี พ.ศ.2566-2568 นั้น ทางสมาคมฯ ได้มีการเปิดรับสมัครตำแหน่งนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินชุดใหม่ มาตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม 2566 โดยการประกาศรับสมัครผู้สมัครเป็นนายก และคณะกรรมการของสมาคมฯ ตามกฎข้อบังคับของสมาคมตัวแทนประกันชีวิตฯ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

 1. การเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งต้องมีใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต และประกอบอาชีพเป็นผู้บริหารงานขายไม่น้อยกว่า 5 ปี และต้องเคยดำรงตำแหน่งกรรมการสมาคมจนครบวาระอย่างน้อย 1 สมัยในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา รวมทั้งเป็นสมาชิกสมาคมตัวแทนฯ ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 5 ปี
 2. การเลือกตั้งกรรมการสมาคมฯ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งต้องมีใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตและประกอบอาชีพเป็นผู้บริหารงานขายไม่น้อยกว่า 2 ปี รวมทั้งเป็นสมาชิกสมาคมตัวแทนฯต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 2 ปี

ผู้สมัครเป็นนายกและกรรมการสมาคม ต้องยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง โดยมีสมาชิกสามัญของสมาคมให้การรับรองไม่น้อยกว่า 5 คน ต่อสมาคมภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้ง 2 ประเภทมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี

สำหรับการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคมตัวแทนประกันชีวิตที่ปรึกษาการเงิน ชุดใหม่ วาระปี พ.ศ.2566-2568 นั้น ตามข้อบังคับสมาคมฯ จะประกอบด้วยนายกสมาคมฯ 1 ท่าน กรรมการสมาคมฯ ที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมใหญ่จำนวน 15 ท่าน และ ผ่านการแต่งตั้งจากนายกสมาคมฯอีก 9 ท่าน รวมทั้งสิ้น 25 ท่าน

และเนื่องจากในการรับสมัครเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมฯในวาระนี้ เพียงท่านเดียว ที่ประชุมจึงได้ลงคะแนนเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ให้ “นางประภาพร ลิขสิทธิ์”  ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินคนใหม่ พร้อมลงคะแนนเสียงรับรองคณะกรรมการสมาคมฯ อีก 15 คน ไว้เป็นที่เรียบร้อย โดยรายชื่อคณะกรรมการดังกล่าว ประกอบด้วย

 1. น.ส.ต้องลักษณ์ กันภัย บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 2. นางจันทร์ดารา หายโศก บริษัท ฟิลลิป ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 3. น.ส.พรรัตน์ แก้วจันทร์ทอง บริษัท เอไอเอ จำกัด
 4. น.ส.กวิตา บุญญวินิจ                 บริษัท เอไอเอ จำกัด
 5. น.ส.กรณัฏฐ์ วรรณนภาลัย         บริษัท เอไอเอ จำกัด
 6. น.ส.เบญจมาศ วงษ์สวรรค์        บริษัท เอไอเอ จำกัด
 7. นายพอเจตน์ สกุลเจริญพรชัย   บริษัท เอไอเอ จำกัด
 8. น.ส.นุจรินทร์ หงส์ชยางกูร        บริษัท เอไอเอ จำกัด
 9. น.ส.กัลยา กีระพงษ์                  บริษัท เอไอเอ จำกัด
 10. นายธนัทภัทร ชูโชติวงศ์          บริษัท เอไอเอ จำกัด
 11. นายบวรวิทย์ คชรินทร์             บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 12. น.ส.สิริวัน ยอดแก้ว                  บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 13. นายอรินทร อุดมเชียร              บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 14. น.ส.ปิยนุช อนุอัน                    บริษัท เอไอเอ จำกัด
 15. นายกฤษณ์ วณิชเดโชชัย         บริษัท เอไอเอ จำกัด

โดยนางประภาพร ลิขสิทธิ์ นายกสมาคมฯ ท่านใหม่ได้แสดงวิสัยทัศน์ ผ่านนโยบายการทำงานของคณะกรรมการสมาคมฯ วาระ ปี พ.ศ.2566-2568 ดังนี้

สานต่อและส่งเสริม”

 1. สานต่อ งานสำคัญเรื่องการทำให้ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินเป็นสภาวิชาชีพ
 2. สานต่อการยกระดับตัวแทนสู่การเป็นที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพ ผ่านหลักสูตร AChFP, FChFP, ChLP
 3. ส่งเสริมให้ตัวแทนประกันชีวิตทั่วประเทศได้รับความรู้และร่วมมือกันพัฒนาอุตสาหกรรมในแต่ละท้องถิ่นทั่วถึงทั่วไทย

ต่อเติม”

 1. การสนับสนุนให้ตัวแทนจากทุกบริษัทมีส่วนร่วมในงานสมาคม เพื่อแบ่งปันความรู้ และเพิ่มเติมความรักให้คนที่อยู่ในอาชีพเดียวกัน
 2. เข้าร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนการเงินส่วนบุคคลกับนิสิตนักศึกษา เพื่อให้เยาวชนเข้าใจและสามารถเริ่มต้นวางแผนการเงินส่วนตนได้เพื่ออนาคตที่ดี
 3. สนับสนุนการเป็นผู้ให้ ผ่าน THAIFA FOUNDATION มูลนิธิตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน

 “เต็มที่”

 1. ร่วมมือกับสมาคม GAMA ประเทศไทย และสโมสร MDRT ประเทศไทย เพื่อให้ตัวแทนทุกยุค ทุกรุ่น ทุกระดับ เติบโตในทิศทางที่ถูกต้องและยั่งยืน
 2. ให้ความร่วมมือกับ คปภ. และสมาคมประกันชีวิตไทย เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมประกันชีวิต

บทความที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์องค์กรกลางของตัวแทนประกันชีวิตทั่วประเทศ ใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น
อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการเว็บไซต์