ประวัติความเป็นมา

ยุคบุกเบิก

- จดทะเบียนก่อตั้งเป็นสมาคมครั้งแรก เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2511 ในตอนนั้นยังใช้ชื่อว่า "สมาคมตัวแทนขายประกัน" หรือ Underwriters Association โดยมีคุณเฉลิม ตุงคะมณี เป็นนายกสมาคมคนแรกของไทย
- กิจกรรมในช่วงแรกมักเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการขายประกันมีการประชุมสมาชิก ปีละ 1-2  ครั้ง ถึงแม้ในยุคแรกกิจกรรมของสมาคมจะไม่มากมายดังปัจจุบัน เนื่องจากจำนวนสมาชิกมีอยู่น้อย
- แต่การวางรากฐานของคณะกรรมการสมาคมในช่วงนั้นมีส่วนสำคัญในการวางหลักปักฐาน ให้กับสมาคมในยุคต่อมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อบังคับสมาคม หรือการเรียกร้องให้ยกเลิกภาษี-การค้าจากค่านายหน้าในปี พ.ศ. 2511  เป็นต้น
- นายกสมาคมในยุคบุกเบิกนี้หากไล่เรียงชื่อแล้วจะมี 5 ท่านคือ คุณเฉลิม ตุงคะมณี, คุณชยา บุนนาค, คุณสุพัฒน์ เลิศพนมวรรณ, คุณบุญเลื่อน ทองสมุทรคุณนพรัตน์ ฉายเหมือนวงศ์

ยุคปฏิวัติกิจกรรม

- ปี พ.ศ.2540  นายมนตรี แสงอุไรพร ได้รับเลือกให้เข้ามาเป็นนายกสมาคม (วาระปี 2540-2546)
- คณะกรรมการบริหารมีเจตจำนงค์จะสร้างสมาคมตัวแทนให้เป็นศูนย์รวมของตัวแทนอย่างแท้จริง คณะกรรมการบริหารมีมติเปลี่ยนชื่อสมาคมเป็น "สมาคมตัวแทนประกันชีวิต" (Thai Life Underwriters Association) พร้อมกับเปลี่ยนเครื่องหมาย (โลโก้) ของสมาคมจากเดิมเป็นรูปแบบปัจจุบัน เพื่อให้ดูทันสมัยและเป็นสากลยิ่งขึ้น
- สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินของไทย ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาตัวแทนประกันชีวิตแห่งเอเชียแปซิฟิค ครั้งที่ 6  ในปี 2544 จากสภาสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินเอเซียแปซิฟิค (Asia Pacific Life Insurance Council) ด้วยการสนับสนุนจากหน่วยงานที่สำคัญจากภาครัฐจำนวนมาก
- การจัดสัมมนา ครั้งนั้นมีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 11,00 คน นับเป็นการสัมมนาตัวแทนขายประกันชีวิตนานชาติที่มีผู้เข้าร่วมงานมากที่สุดในโลก และมีกำไรหลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลิขสิทธิ์แล้วจำนวนถึง 19 ล้านบาท
- รายได้จากการเป็นเจ้าภาพจัดสัมมนา ตัวแทนประกันชีวิตแห่งเอเชียแปซิฟิค ครั้งที่ 6 ทำให้สมาคมสามารถซื้ออาคารสำนักงาน 6 และใช้ เป็นสำนักงานของสมาคมในปี 2545 ซึ่งถือเป็นสำนักงานที่ทำการของสมาคมแห่งแรก
- คุณพจนีย์ ธนวรานิช เป็นอธิบดีกรมการประกันภัย สมาคมประกันชีวิตไทย และกรมการประกันภัย เห็นควรให้จัดตั้งวันประกันประกันชีวิตแห่งชาติขึ้น จึงได้กำหนดให้วันที่ 31 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันประกันชีวิตแห่งชาติ เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา

ยุคสืบสานกิจกรรม

- เมื่อมาถึงสมัยของนายมานิจ วราภาคย์ นายกสมาคมวาระปี พ.ศ.2546-2548 ได้ดำเนินการขยายสาขาเพื่อบริการสมาชิกออกไปถึง 40 จังหวัด ทั้งยังมีกิจกรรมในส่วนภูมิภาคมากขึ้น
- นายชาญวิทย์ เมธาชัยวุฒิ นายกสมาคมวาระปี พ.ศ.2548-2550 สมาคมตัวแทนเริ่มได้รับ การยอมรับจากจากภาคเอกชนและจากภาครัฐอย่างเต็มที่ ทำให้บทบาทของสมาคมตัวแทนได้รับการยอมรับในวงกว้างมากขึ้น
- นายชาญวิทย์ เมธาชัยวุฒิ และคณะกรรมการได้นำหลักสูตรที่ปรึกษาการเงินจากสหรัฐอเมริกาหลักสูตรแรกเข้ามาเปิดสอนในไทย ชื่อหลักสูตร RFC (Registered  Financial  Consultant) จากสมาคม IARFC โดยเป็นหลักสูตรเร่งรัดโดยเป็นหลักสูตรเร่งรัด ใช้เวลาเรียนเพียง 5 วัน พบว่ายังไม่สามารถพัฒนาให้ตัวแทนประกันชีวิตไปเป็นที่ปรึกษาการเงินได้อย่างที่คาดหวัง จึงหันมานำเข้าหลักสูตร FChFP จากสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและสมาคมที่ปรึกษาการเงินเอเซียแปซิฟิค(APFinSA) แทน
- นายบุญชัย หรูตระกูล นายกสมาคมวาระปี พ.ศ.2550-2552 ได้เปิดสอนหลักสูตรนี้ FChFP ในวันที่ 5  มิถุนายนพ.ศ. 2550 และท่านเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี จึงเกิดโครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมและองค์กรภายนอกเกิดขึ้นหลายโครงการ อาทิเช่น
1. โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาตลาดทุนและธุรกิจประกันภัยไทย
2. การกำหนดหลักสูตรและวิธีอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิต สำหรับผู้ขอรับและขอต่อใบอนุญาตเป็นตัวแทน และนายหน้าประกันชีวิต
3. การเข้าเยี่ยมคำนับรัฐมนตรีกระทรวงการคลังร่วมกับองค์กรอื่นๆทุกครั้งที่มีการเข้ารับตำแหน่งใหม่
4. ได้รับความไว้วางใจให้เพิ่มงบประมาณในการจัดงานวันประกันชีวิตแห่งชาติในส่วนภูมิภาคเพิ่มขึ้นในทุกปี
5. ได้รับความไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน APLIC ครั้งที่ 12
6. ได้รับความไว้วางใจจากเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารให้เป็นคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ

ยุคที่ปรึกษาการเงิน

นายบรรยง  วิทยวีรศักดิ์ นายกสมาคมวาระปี พ.ศ.2552-2554 ประกาศนโยบายเสริมภาพพจน์ของตัวแทนประกันชีวิตให้เป็นที่ปรึกษาการเงิน สร้างภาพพจน์ของสมาคมให้ประชาชนรู้จักและยอมรับเทียบเท่าสมาคมวิชาชีพอื่น สร้างสมาคมให้เป็นองค์กรของคนรุ่นใหม่  เพิ่มการสื่อสารกับสมาชิก เพิ่มสิทธิประโยชน์ของประชาชนและสมาชิกสมาคม เพิ่มยอดสมาชิกสมาคม 1 เท่าตัว
ผลงานที่โดดเด่นของกรรมการยุคที่ปรึกษาการเงิน
1. การดูแลผลประโยชน์ของตัวแทนประกันชีวิตในเชิงรุก
2. การเปลี่ยนชื่อสมาคมเป็นสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน  
3. การเพิ่มการสื่อสารกับสมาชิก
4. การเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิก   
5. การเพิ่มยอดสมาชิก  
6. การสร้างภาพพจน์สมาคมในสายตาประชาชน
7. การให้ความสำคัญกับสมาชิกในภูมิภาค  
8. การจัดสัมมนา APLIC
9. การสร้างคณะทำงานที่มีความหลากหลาย 
10.  การทำกิจกรรม Corporate Social  Resposibility (CSR) 
11. กิจกรรมยกระดับตัวแทนขึ้นไปเป็นที่ปรึกษาการเงิน 

ปณิธานจากรุ่นสู่รุ่นของสมาคมตัวแทนประกันชีววิตและที่ปรึกษาการเงิน

ในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของสังคม เราก็คงต้องทำหน้าที่ในการพัฒนาองค์กรของเราให้น่าอยู่ยิ่งๆขึ้น เมื่อทุกองค์กรน่าอยู่ สังคมย่อมมีความสุข ทางสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน เชื่อว่าพวกเราทุกคนจะสานต่อเจตนารมณ์ของรุ่นพี่ที่ได้แผ้วถางทางให้พวกเรา จนได้รับการยอมรับจากสังคมอย่างสูงในวันนี้  

เว็บไซต์องค์กรกลางของตัวแทนประกันชีวิตทั่วประเทศ ใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น
อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการเว็บไซต์