หลักสูตร ChLP ( Chartered Life Practitioner )

29,280 ฿

สินค้าหมดแล้ว

หลักสูตรประกันชีวิตขั้นสูง ที่จะช่วยให้ท่านสามารถบริหารความเสี่ยงให้ลูกค้าที่เป็นเจ้าของธุรกิจ ตอบโจทย์ธุรกิจปัจจุบัน พร้อมสร้างมูลค่าการขายที่สูงกว่าเดิมหลายเท่า
เนื้อหาหลักสูตร
1. ธุรกิจ SME ,ความเสี่ยงและวิธีแก้ปัญหา(ด้วยประกันชัวิต)
2. ข้อตกลงเพื่อซื้อขายธุรกิจ,พินัยกรรม, ทรัสท์และหนังสือมอบอานาจ
3. กิจการเจ้าของคนเดียว,ความเสี่ยงเมื่อเจ้าของเสียชีวิต
4. ห้างหุ้นส่วน, การก่อตั้งหาเงินทุนและการเลิกกิจการ
5. บริษัทจากัด,การจัดตั้ง,กรรมสิทธิ์, การชาระบัญชีและความรับผิดชอบของกรรมการ
6. ผลและปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเสียชีวิตของเจ้าของธุรกิจประเภทต่างๆ
7. ข้อตกลงการซื้อคืนธุรกิจกรณีทุพพลภาพและโรคร้ายแรง
8. การรวมธุรกิจ,การชาระบัญชี,การขายกิจการและการปลดเปลื้องสิทธิ์
9. การประเมินมูลค่าธุรกิจ
10. ระบบบัญชีที่จาเป็นและแนวคิดในการวางแผนธุรกิจ
11. การบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจสาหรับเจ้าของธุรกิจผู้ถือหุ้นน้อยราย
คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
– ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งมาก่อน เช่น FChFP Module 1, RFC, CFP Module 1,  หรือมีใบอนุญาต Single License

วิทยากร – เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นนักปฏิบัติจริงในธุรกิจซึ่งมีประสบการณ์และเชี่ยวชาญจากต่างประเทศ เป็นผู้สอนให้กับนักวางแผนการเงินทั่วเอเชีย
กาหนดการเปิดอบรมในปี 2562
วันที่ / Date : ( โปรดติดตามประกาศของสมาคมฯ )
เวลา / Time : 6 Day 09.00 am.-17.00 pm / 6 วันเต็ม 09.00 – 17.00 น.

สอบ / Exams :  09.00 am. – 12.00 pm / 09.00 – 12.00 น.

สถานที่ / Venue : Hotel / โรงแรม
ค่าใช้จ่าย /Fee : ค่าอบรม สมากชิกสมาคมฯ  25,000 บาท และไม่เป็นสมาชิกสมาคมฯ 29,280 บาท (ค่าอบรม 25,000 บาท + ค่าสมัครสมาชิก 4,280 บาท)   *รวมตาราเรียน , กาแฟและอาหารเที่ยง

เว็บไซต์องค์กรกลางของตัวแทนประกันชีวิตทั่วประเทศ ใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น
อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการเว็บไซต์