หลักสูตร FChFP ( Fellow Chartered Financial Practitioner )

15,000 ฿

สินค้าหมดแล้ว

หลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงินที่คิดค้นโดยสมาคมนักบริการทางการเงินเอเชียแปซิฟิก (APFinSA) ที่ได้รับการยอมรับและเปิดสอนแล้วใน 12 ประเทศ เป็นหลักสูตรที่เน้นวิชาการควบคู่ไปกับการปฏิบัติ ทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจขอบเขตและเนื้อหาของงานการวางแผนการเงินส่วนบุคคล จนสามารถนาไปแนะนำลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื้อหาของหลักสูตรเขียนโดยสมาคมนักบริการทางการเงินเอเชียแปซิฟิค แต่ดำเนินการสอนโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหมวดวิชา หลักสูตรทั้งหมดมี 6 กลุ่มวิชา (Module) แต่ละกลุ่มวิชาใช้เวลาเรียน 30 ชั่วโมง เมื่อสำเร็จการศึกษาทั้ง 6 วิชา จะได้รับเกียรติบัตรที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ
ในปี 2560 มีกำหนดเปิดสอน 3 Module ดังนี้
    Module 1 ความรู้เบื้องต้นในการวางแผนทางการเงิน : รอยืนยันวันอบรม
    Module 2 การวางแผนภาษี และมรดก : รอยืนยันวันอบรม
    Module 3 การวางแผนการลงทุน : รอยืนยันวันอบรม
เวลา / Time : 09.00 – 17.00 น. รวม 5 วัน (30 ชั่วโมง/ Module)
สถานที่ / venue : โรงแรม
ค่าใช้จ่าย / Fee : Module ละ 12,000 – 15,000 บาท
( รับเฉพาะสมาชิกของสมาคมฯ , รวมตาราเรียน , กาแฟและอาหารกลางวัน )

 

หลักสูตร FChFP Conversion Course for Executive Program


ด้วยประกันชีวิตได้เกิดขึ้นมานานในอุตสาหกรรมการประกันภัย โดยมีตัวแทนและผู้บริหารหน่วยจำนวนมากที่มีความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานมานาน ควรได้รับการสร้างเสริมประสบการณ์ที่เป็นหลักการสากล เพื่อยกระดับมาตรฐานการทำงานในส่วนของที่ปรึกษาการเงิน โดยมีหลักสูตรและประกาศนียบัตรรับรองให้เป็นมาตรฐานในอาชีพ จึงกำหนดหลักสูตร FChFP ระยะสั้นสำหรับผู้ที่มีความรู้พื้นฐานและมีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติมานาน
วัตถุประสงค์
  1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงหลักการวางแผนทางการเงิน
  2. เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้กับประชาชนได้มากขึ้น

  3. เพื่อยกระดับการเป็นที่ปรึกษาการเงิน และสร้างการยอมรับจากประชาชนมากขึ้น โดยสามารถให้ความรู้แก่ประชาชนในการวางแผนการเงิน
FChFP เป็นหลักสูตรที่โดดเด่น
  – เป็นหลักสูตรที่สามารถจะให้คาแนะนำความรู้ด้านการวางแผนทางการเงินที่ครบวงจร ให้กับลูกค้า ในลักษณะที่เป็นระบบ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทุกระดับของการวางแผนทางการเงินที่ครบวงจร
  – หลักสูตรทางวิชาการที่เน้นการปฏิบัติที่มุ่งเน้นให้เหมาะกับเหตุการณ์จริง
  – ผู้เข้าร่วมอบรม FChFP จะต้องใช้เวลาไม่ตำ่กว่า 36 ชั่วโมงในการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ต่ออาชีพ และจะต้องพัฒนาและยกระดับทักษะ ความรู้อย่างต่อเนื่อง หลังจากจบหลักสูตร
  – FChFP เป็นหลักสูตรที่ยอมรับกันใน 12 ประเทศ และได้รับการยอมรับในระบบการวางแผนทางการเงินอย่างครบถ้วน
เนื้อหาหลักสูตรในการอบรม 6 หมวดวิชา
  1. ความรู้พื้นฐานด้านการลงทุน และการวางแผนทางการเงิน
  2. การวางแผนเพื่อการเกษียณอายุ และภาษี
  3. การวางแผนการลงทุน
  4. การบริหารความเสี่ยง & แง่มุมของกฎหมาย
  5. การวางแผนด้านอสังหาริมทรัพย์ และภาษี
  6. การพัฒนาและวิเคราะห์วางแผนทางการเงินอย่างครบวงจร
คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
  – ต้องเคยผ่าน module 1 ของหลักสูตรที่ปรึกษาการเงินหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งมาก่อน เช่น FChFP, RFC, CFP, อื่นๆ หรือ จบ MBA หรือปริญญาโท ด้านการเงิน หรือ สถิติ หรือมีใบอนุญาต Single License
  – มีประสบการณ์ในอาชีพตัวแทนประกันชีวิตไม่น้อยกว่า 2 ปี
วิทยากร – เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นนักปฏิบัติจริงในธุรกิจซึ่งมีประสบการณ์และเชี่ยวชาญจากต่างประเทศ เป็นผู้สอนให้กับนักวางแผนการเงินทั่วเอเชีย
การทดสอบ – สอบข้อเขียนจากกรณีศึกษา โดยการเขียนแผนการเงินที่ครอบคลุมถึงความต้องการที่แท้จริงทั้งหมด คะแนนผ่านขั้นต่า 60%

เว็บไซต์องค์กรกลางของตัวแทนประกันชีวิตทั่วประเทศ ใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น
อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการเว็บไซต์